สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 2016 May, 28 at 01:04:16 hrs

ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤติ ขัดข้อง
คุณภาพน้ำ
ปริมาณฝน
ระดับน้ำ
ข้อมูล \ เกณฑ์ ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤติ
ปริมาณฝน (มม./24 ชม.) <=35 35.1-90 >=90.1
ระดับน้ำ (ม.รทก)
pH 5 - 8.9 <=4.9 or >=9 <5 or >9
DO (mg/l) >4 =4 <4
Conductivity (um/cm) <1,000 1,001 - 2,000 >2,000
Temperature (°C) 15.1 - 37.9 <=15 or >=38 <=13 or >=40
สรุปสถานการณ์เฝ้าระวัง ลุ่มน้ำยม สรุปสถานการณ์เฝ้าระวัง ลุ่มน้ำน่าน
สะพานบ้านหนุนใต้ (TY01)
ปริมาณฝน - มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 178.00 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานบ้านแม่น้ำ (TY05)
ปริมาณฝน - มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 71.03 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานบ้านโพทะเล (TY08)
ปริมาณฝน - มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 21.23 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานท่าวังผาพัฒนา (TN01)
ปริมาณฝน - มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 870.90 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานบ้านวังโป่ง (TN04)
ปริมาณฝน - มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 87.42 ม.รทก (วิกฤต)


พื้นหลัง ชั้นข้อมูล สถานการณ์ สถานีตรวจวัด

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 11 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-271-6000 แฟกซ์ 02-271-6140