สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 2016 October, 23 at 08:26:06 hrs

ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤติ ขัดข้อง
คุณภาพน้ำ
ปริมาณฝน
ระดับน้ำ
ข้อมูล \ เกณฑ์ ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤติ
ปริมาณฝน (มม./24 ชม.) <=35 35.1-90 >=90.1
ระดับน้ำ (ม.รทก)
pH 5 - 8.9 <=4.9 or >=9 <5 or >9
DO (mg/l) >4 =4 <4
Conductivity (um/cm) <1,000 1,001 - 2,000 >2,000
Temperature (°C) 15.1 - 37.9 <=15 or >=38 <=13 or >=40
สรุปสถานการณ์เฝ้าระวัง ลุ่มน้ำยม สรุปสถานการณ์เฝ้าระวัง ลุ่มน้ำน่าน
สะพานบ้านหนุนใต้ (TY01)
ปริมาณฝน 2.00 มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 178.00 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานผาจั๊บ-วังน้ำเย็น (TY03)
ปริมาณฝน 4.00 มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 110.75 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานบ้านแม่น้ำ (TY05)
ปริมาณฝน - มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 70.28 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานพระแม่ย่า (TY06)
ปริมาณฝน - มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 35.00 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานท่าเสา (TN03)
ปริมาณฝน 13.00 มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 47.80 ม.รทก (วิกฤต)


สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ๗๒ พรรษา (TN09)
ปริมาณฝน - มม./วัน (ปกติ)
ระดับน้ำ 28.83 ม.รทก (วิกฤต)


พื้นหลัง ชั้นข้อมูล สถานการณ์ สถานีตรวจวัด

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 11 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-271-6000 แฟกซ์ 02-271-6140